เกร็ดความรู้

 

 

    วัตถุประสงค์ของงานบริการของเรา  เนื่องจากเรามีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร  ดังนั้นเราจึงได้จัดให้บริการขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าภายในบริเวณอาคาร ตลอดจนอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้ปราศจากปลวก  มด  แมลงสาบ  หนู  และแมลงต่างๆ  ที่อาจจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความเสียหายของทรัพย์สิน  โรคภัยต่างๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เจ้าของและผู้อยู่อาศัย รวมทั้งผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง การให้บริการของทางบริษัท  บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังพื้นที่และทำการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อศึกษาให้ทราบถึงระดับของปัญหา ตำแหน่งของปัญหาจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา  และจุดที่พบปัญหาการระบาดของปลวก  แมลงศัตรู และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ  เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการดำเนินงานต่อไป